Obchodní podmínky akce

OBECNÉ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 31. 1. 2022 a vztahují
se na uzavírání všech smluv uzavíraných podle OP (včetně Smluv) ode dne účinnosti Obchodních podmínek a zřizování veškerých Elektronických účtů ode dne účinnosti Obchodních podmínek.

Znění Obchodních podmínek může Společně kdykoli změnit. Tímto ustanovením však nejsou dotčeny práva a povinnosti vzniklé z jakékoliv smlouvy uzavřené podle OP (včetně Smlouvy) před účinností změněných Obchodních podmínek.

Změna Obchodních podmínek je účinná zveřejněním nové verze OP na Internetových stránkách. Lze doporučit OP pravidelně pročítat a seznámit se se všemi změnami. Aktuální znění OP je dostupné na Internetových stránkách a je umožněna jejich archivace a reprodukce Zákazníkem v souladu s OP.

Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí jakékoliv smlouvy uzavřené podle OP (včetně Smlouvy).

Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v jakékoliv smlouvě uzavřené podle OP (včetně Smlouvy). Odchylná ujednání takové smlouvy mají přednost před ustanoveními OP.

Tyto Obchodní podmínky jsou vypracovány v jazyce českém a v jazyce anglickém s tím, že v případě rozporu mezi českou jazykovou verzí a anglickou jazykovou verzí má přednost česká jazyková verze. Jakákoliv smlouva uzavřená podle OP (včetně Smlouvy) je uzavírána v jazyce českém. Zakládá-li smlouva uzavřená podle OP (včetně Smlouvy) právní vztah s mezinárodním prvkem, je taková smlouva uzavírána v jazyce českém a jazyce anglickém s tím, že v případě rozporu mezi českou jazykovou verzí a anglickou jazykovou verzí má přednost česká jazyková verze.

Tyto Obchodní podmínky, smluvní vztah založený jakoukoliv smlouvou uzavřenou podle OP (i Smlouvou), jakož i jejich výklad se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené smlouvou uzavřenou podle OP (i Smlouvou) či OP se řídí zejména Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je-li Zákazníkem Spotřebitel.

DEFINICE 

Pokud Obchodní podmínky nestanoví jinak nebo pokud z kontextu zřejmě nevyplývá něco jiného, pojmy psané v Obchodních podmínkách s velkým počátečním písmenem mají význam těmto pojmům přiřazený v tomto odst. 2.1 OP:

Abstraktem“ se rozumí odborný příspěvek Zákazníka odpovídající tematickému zaměření Akce; 

Akcí“ se rozumí Mezinárodní genetická konference k 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela pořádaná a organizovaná Společně, na jejíž odborné stránce se podílejí příslušní Partneři;

Cenou“ se rozumí úplata za Vstupenku uvedená v Internetovém obchodě (na Stránkách gReception) ke dni odeslání Objednávky Zákazníka Společně bez DPH v EUR; ke dni účinnosti OP je Cena s přípočtem DPH dle jednotlivých druhů Vstupenek následující:

Druh VstupenkyObjednávka odeslaná do dne 31. 5. 2022 (SEČ)Objednávka odeslaná v období ode dne 1. 6. 2022 do dne 30. 6. 2022 (SEČ)
Základní vstupné (zahrnuje účast na Akci a Doprovodném programu pro jednu osobu)300 € (248 € plus 21 % DPH)350 € (289,25 € plus 21 % DPH)
Studentské vstupné (do ukončení doktorského studia) (zahrnuje účast na Akci a Doprovodném programu pro jednu osobu)190 € (157 € plus 21 % DPH)280 EUR (231 € plus 21 % DPH)
Vstupné pro Doprovodný program (zahrnuje pouze účast na Doprovodném programu pro jednu osobu, např. pro doprovod účastníků Akce) 50 € (41,3 € plus 21 % DPH)50 € (41,3 € plus 21 % DPH)

Doprovodným programem“ se rozumí doprovodný společenský a kulturní program, jenž bude blíže popsán na Internetových stránkách;

DPH“ se rozumí daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; 

Elektronickým účtem“se rozumí rozhraní vzniklé v důsledku Registrace, chráněné uživatelským jménem a heslem sděleným Zákazníkem Společně v rámci Registrace, sloužící pro přístup ke Košíku, Objednávkám a Abstraktům a obsahující zejména Údaje a informace o Objednávkách Zákazníka v Internetovém obchodě; jeho plnohodnotné užívání bude zpřístupněno Společně postupně;

E-mailovou adresou“ se rozumí elektronická adresa Společně pro doručování písemností, t.j. [...]@[...];

GDPR“ se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);

Hotelem“ se rozumí obchodní společnost s názvem Hotel Passage a.s., se sídlem Lidická 702/23, 602 00, Brno, Česká republika, IČ: 017 50 062; zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 7612;

Internetovým obchodem“ se rozumí programové vybavení, které je spojeno se sítí elektronických komunikací, umožňující prostřednictvím této sítě:

na Internetových stránkách zejména zobrazovat podrobnosti o Akci, s ní související dokumenty a jiné události, jakož i jiné služby poskytované Společně a

na Stránkách gReception zejména zřídit, měnit nebo zrušit Elektronický účet, vytvořit a odeslat Objednávku nebo Abstrakt;

Internetovými stránkami“ se rozumí internetové stránky na adrese: [...] provozované Společně;

Košíkem“se rozumí rozhraní v Internetovém obchodě (na Stránkách gReception) dostupné z Elektronického účtu ve formě elektronických formulářů sloužících k vytvoření Objednávky Zákazníkem, odeslání Objednávky Zákazníkem Společně a odeslání Abstraktu Zákazníkem Společně;

Náklady placení“ se rozumí veškeré náklady spojené s placením Ceny nebo její jakékoliv části nebo daní, jiných obdobných peněžitých plnění a poplatků nebo jejich jakékoliv části, pokud tyto údaje nestanoví banka Zákazníka ve svých podmínkách;

Obchodními podmínkami“ nebo „OP“ se rozumí tyto obchodní podmínky (tento dokument) Společně, které představují neoddělitelnou součást Smlouvy nebo jiné smlouvy uzavřené podle OP jakožto obchodní podmínky ve smyslu § 1751 OZ a jež upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi Společně a Zákazníkem, které vznikají na základě Smlouvy nebo jiné smlouvy uzavřené podle OP;

Občanským zákoníkem“ nebo „OZ“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Objednávkou“se rozumí písemnost (písemný projev vůle) Zákazníka adresovaná Společně, ve které Zákazník uvede Údaje podle odst. 2.1.30.3 OP a která dokládá úmysl Zákazníka odebrat (převzít) od Společně Zákazníkem uvedenou Vstupenku a zaplatit za takovou Vstupenku Cenu, a to způsobem a za podmínek stanovených OP, doručená Společně ve formě elektronického formuláře dostupného v Elektronickém účtu (Košíku); Objednávka je nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 1 OZ; v případě Odborníka se Objednávkou rozumí náležitě vyplněný (v souladu s pokyny uvedenými v předmětném formuláři) a odeslaný elektronický formulář dostupný v Elektronickém účtu, který nepředstavuje nabídku ve smyslu § 1732 odst. 1 OZ;

Odborníkem“ se rozumí osoba, která bude na Akci v postavení řečníka Akce nebo člena vědeckého výboru Akce a která bude mít zároveň s některým z Partnerů odlišných od Společně uzavřen v souvislosti s její činností v souvislosti s Akcí zvláštní smluvní vztah;

Partnery“ se rozumí i. Masarykova univerzita, se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, IČ: 002 16 224, ii. Mendelova univerzita v Brně, se sídlem Zemědělská 1, 613 00 Brno, IČ: 621 56 489, iii. Moravské zemské muzeum, se sídlem Zelný trh 6, 659 37 Brno, IČ: 000 94 862, iv. Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina, Mendlovo náměstí 157/1, 603 00 Brno, IČ: 005 69 089 a Společně; 

Podnikatelem“ se rozumí osoba, která není spotřebitelem ve smyslu § 419 OZ;

 „Potvrzením“ se rozumí písemnost (písemný projev vůle) Společně adresovaná Zákazníkovi na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce, kterou Společně závazně potvrzuje Zákazníkovi přijetí (akceptaci) Objednávky. Potvrzení je přijetím nabídky ve smyslu § 1740 odst. 1 OZ. Doručením Potvrzení Zákazníkovi dochází k uzavření Smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije;

Potvrzením o platbě“ se rozumí písemné potvrzení v elektronické podobě doručené Zákazníkovi na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem v Objednávce poté, co Zákazník za Vstupenku uhradí v plné výši Cenu, jakož i daně, jiná obdobná peněžitá plnění a poplatky v souladu s OP, ve kterém bude uvedena identifikace osoby, jíž náleží oprávnění ke vstupu a účasti na Akci;

Provozovatelem“ se rozumí společnost GLOBAL SERVICES & ASSISTANCE, s.r.o., se sídlem Jesenice, Nákupní 1127, 252 42 Jesenice u Prahy, IČ: 242 05 737;

Registrací“ se rozumí vyplnění povinných registračních údajů v Internetovém obchodě (na Stránkách gReception) a jejich odeslání zmáčknutím políčka „Registrovat“ pro zřízení Elektronického účtu a pro získání oprávnění Zákazníka, aby mu Společně zasílalo za použití elektronických prostředků (zejména e-mailem) informace a dokumenty související s Akcí; 

Smlouvou“ se rozumí smlouva uzavřená mezi Stranami podle OP a v souladu s OP, jejímž předmětem je v termínu konání Akce poskytnutí služby využití času a získání informací souvisejících se zaměřením Akce blíže popsaným na Internetových stránkách v podobě umožnění účasti oprávněných držitelů Vstupenek na Akci za stanovenou Cenu, to vše za podmínek stanovených v pokynech Akce zveřejněných Společně nebo zaslaných Společně Zákazníkovi a těmito OP, přičemž Zákazník se Smlouvou zavazuje zaplatit za Vstupenku Cenu, jakož i daně, jiná obdobná peněžitá plnění a poplatky v souladu s OP; 

Společně“ se rozumí obecně prospěšná společnost s názvem Společně, o.p.s., se sídlem Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno - Staré Brno, IČ: 269 76 307, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu O, vložka 266;

 • Kontaktní údaje Společně:
 • e-mailová adresa: info@spolecne.info,
 • telefonní číslo: + 420 511 110 573,
 • adresa pro doručování písemností prostřednictvím provozovatele poštovních služeb odpovídá sídlu Společně;

Spotřebitelem“ se rozumí spotřebitel ve smyslu § 419 OZ;

Stranami“se rozumí společně Zákazník a Společně; „Stranou“ se rozumí každý z nich samostatně;

Stránkami gReception“ se rozumí internetové stránky na adrese: [...] provozované Provozovatelem;

Účtem“ se rozumí: 

v případě bezhotovostní platby platební kartou bankovní účet Provozovatele č. [...] vedený [...], IBAN: [...], BIC: [...] a 

v případě bezhotovostního bankovního převodu bankovní účet Společně č. [...] vedený [...], IBAN: [...], BIC: [...];

Údaji“ se rozumí tyto osobní údaje:

v případě Registrace: uživatelské jméno (kontaktní e-mailová adresa pro zasílání písemností) a heslo k Elektronickému účtu zřizovatele Elektronického účtu (Zákazníka),

v případě Elektronického účtu (údaje jsou Zákazníkem uváděny dobrovolně): akademický titul nebo akademické tituly, obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení fyzické osoby, kontaktní e-mailová adresa pro zasílání písemností, příslušnost k instituci – afiliace (tj. instituce, kde fyzická osoba pracuje nebo se kterou spolupracuje), včetně oddělení takové instituce (katedra, odbor apod.), města a země, kde se nachází, a fakturační údaje, jsou-li odlišné od již uvedených údajů, a to v rozsahu: obchodní firma nebo název právnické osoby nebo akademický titul, jméno nebo jména a příjmení fyzické osoby, sídlo nebo adresa bydliště (včetně státu), IČ (nebo jiný obdobný údaj), DIČ, telefonní číslo, e-mailová adresa Zákazníka (tato adresa není považovaná za kontaktní ve smyslu těchto OP);

v případě odeslání Objednávky (údaje jsou uváděny povinně): akademický titul nebo akademické tituly, obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení fyzické osoby (účastníka Akce nebo Odborníka), včetně údaje, zda se jedná o účastníka Akce nebo Odborníka, její kontaktní e-mailová adresa pro zasílání písemností (tato e-mailový adresa se považuje za kontaktní e-mailovou adresu Zákazníka), její příslušnost k instituci – afiliace (tj. instituce, kde fyzická osoba pracuje nebo se kterou spolupracuje), včetně oddělení takové instituce (katedra, odbor apod.), a fakturační údaje (Odborník fakturační údaje neuvádí), jsou-li odlišné od již uvedených údajů, a to v rozsahu: obchodní firma nebo název právnické osoby nebo akademický titul, jméno nebo jména a příjmení fyzické osoby, sídlo nebo adresa bydliště (včetně státu), IČ (nebo jiný obdobný údaj), DIČ, telefonní číslo, e-mailová adresa (tato e-mailová adresa není považovaná za kontaktní e-mailovou adresu ve smyslu OP);

v případě Abstraktu:

u Zákazníka: akademický titul nebo akademické tituly, obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, kontaktní e-mailová adresa pro zasílání písemností, příslušnost k instituci – afiliace (tj. instituce, kde fyzická osoba pracuje nebo se kterou spolupracuje), včetně oddělení takové instituce (katedra, odbor apod.), města a země, kde se nachází,

u autorů Abstraktu: akademický titul nebo akademické tituly, jméno nebo jména a příjmení, příslušnost k instituci nebo institucím – afiliace (instituce, kde fyzická osoba pracuje nebo se kterou spolupracuje), včetně oddělení takové instituce nebo takových institucí (katedra, odbor apod.), města a země, kde se nachází, a označení, který z příp. spoluautorů Abstraktu jej prezentuje a kontaktní e-mailová adresa takového spoluautora nebo autora;

osobní údaje osob vyskytujících se v prostorách Akce pořízené v rámci fotografického, zvukového, obrazového nebo zvukově obrazového záznamu v prostorách Akce Společně nebo jím pověřenou osobou během trvání Akce;

Vstupenkou“ se rozumí:

oprávnění ke vstupu a účasti jedné (1) osoby na Akci a Doprovodný program (základní vstupné nebo studentské vstupné),

oprávnění ke vstupu a účasti jedné (1) osoby na Akci a Doprovodný program a oprávnění ke vstupu a účasti minimálně jedné (1) další osoby výlučně na Doprovodný program (základní vstupné a vstupné pro Doprovodný program nebo studentské vstupné a vstupné pro Doprovodný program) nebo

oprávnění ke vstupu a účasti jedné (1) osoby na Doprovodný program (vstupné pro Doprovodný program),

 • přičemž každé z těchto oprávnění se dokládá Potvrzením o platbě;

Zákazníkem“ se rozumí:

v souvislosti s návštěvou Internetových stránek nebo Stránek gReception uživatel (návštěvník) takových stránek,

v souvislosti s Registrací zřizovatel Elektronického účtu, kterým je vždy výlučně fyzická osoba, 

v souvislosti s Elektronickým účtem zřizovatel Elektronického účtu, kterým je vždy výlučně fyzická osoba,

v souvislosti s Objednávkou nebo Smlouvou:

 • zřizovatel Elektronického účtu, vystupuje-li zřizovatel Elektronického účtu v Objednávce jako osoba kupující Vstupenku nebo Odborník nebo jedná-li se o Údaje podle odst. 2.1.30.3 OP, nebo
 • osoba odlišná od zřizovatele Elektronického účtu, za kterou zřizovatel Elektronického účtu toliko právně jedná, vystupuje-li tato osoba v Objednávce jako osoba kupující Vstupenku (tj. osoba uvedená ve fakturačních údajích), a

v souvislosti s Abstraktem osoba (fyzická), která v elektronickém formuláři sloužícím k odeslání Abstraktu vystupuje jako odesilatel (podavatel) Abstraktu.

Pokud Obchodní podmínky nestanoví jinak nebo pokud z kontextu zřejmě nevyplývá něco jiného, pojmy psané v Obchodních podmínkách s velkým počátečním písmenem v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle a naopak.

Nadpisy jednotlivých částí OP jsou uváděny pouze pro přehlednost textu a nemají normativní význam. Při výkladu OP se k textu nadpisů nepřihlíží.

Jsou-li v OP uvedeny odkazy na právní předpisy či jejich určitá ustanovení, rozumí se tím právní předpisy platné a účinné v den účinnosti OP včetně jejich následných změn a nových ustanovení, která umožní v nejvyšším možném rozsahu dosáhnout záměru sledovaného ustanovením OP, jež na příslušné ustanovení právních předpisů odkazuje.

OBECNÉ PODMÍNKY AKCE A PRODEJE 

Akce se koná v termínu (ve dnech): 20. 7. 2022 až 23. 7. 2022.

Místem konání Akce jsou primárně prostory Hotelu na adrese Lidická 702/23, 602 00 Brno, Česká republika a zejména v souvislosti s Doprovodným programem prostory Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina na adrese Mendlovo náměstí 157/1, 603 00 Brno.

Dojde-li po dni účinnosti OP k takové mimořádné události, která vznikla nezávisle na vůli Společně (zejména nikoliv však výlučně v důsledku pandemie koronavirové choroby COVID-19), je Společně oprávněno změnit místo konání Akce tak, že Akce se uskuteční v online prostoru. O takové změně místa konání Akce musí být Zákazník informován prostřednictvím e-mailové adresy Zákazníka, kterou sdělil v Objednávce, nebo prostřednictvím Internetových stránek, a to bez zbytečného odkladu po vzniku události, jež je příčinou takové změny, nejpozději však do dne 30. 6. 2022. Společně s podáním informace o změně místa konání Akce bude Zákazníka informovat o bližších podmínkách konání Akce. Účastnit se Akce uskutečněné v online prostoru bude možné pouze prostřednictvím webového prohlížeče, přičemž podporovány budou poslední verze Chrome, Edge a Firefox na platformách Windows, OS X a Linux. Účast na Akci uskutečněné v online prostoru nebude možná (nebude podporována) z mobilních zařízeních (mobilní telefon, tablet). Zákazník bere na vědomí, že mimořádná událost podle věty první tohoto odst. 3.3 OP představují překážku podle § 2913 odst. 2 OZ. Společně v případě využití oprávnění podle věty první tohoto odst. 3.3 OP nebude Zákazníkům hradit žádné náklady jakkoliv související se změnou místa konání Akce (včetně takových, které byly vynaloženy před oznámením o změně místa konání Akce) ani vracet Cenu či s ní související platby.

Jednacím jazykem Akce je anglický jazyk.

Prodávajícím se pro potřeby OP rozumí Společně. 

Společně vystupuje ve Smlouvách, na které se OP vztahují, jako prodávající Vstupenky a organizátor Akce.

Zákazník vstupuje do právního vztahu se Společně prostřednictvím Internetového obchodu, a to zejména v pozici osoby, která žádá o zasílání informací a dokumentů souvisejících s Akcí, nebo v pozici osoby kupující Vstupenku. Do vztahu se Společně jakožto subjektem prodávajícím Vstupenku a organizujícím Akci vstupuje Zákazník Registrací.

OSOBNÍ ÚDAJE, JEJICH OCHRANA A PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento čl. 4. OP se vztahuje pouze na Zákazníka, který je fyzickou osobou, a použije se i na fyzické osoby (spolupracovníky a zaměstnance) Zákazníka, který je fyzickou nebo právnickou osobou.

Údaje jsou osobními údaji. Ochrana Údajů se řídí zejména GDPR, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a OP.

Zákazník bere na vědomí, že před vstupem na Internetové stránky nebo Stránky gReception bude vyzván k udělení souhlasu s ukládáním informací a jejich užíváním (soubory cookies) Společně nebo Provozovatelem za účelem zlepšení služeb, výběru reklam a statistické analýzy používání předmětných stránek, včetně ukládání nastavení bezpečného vyhledávání Zákazníka, sledování počtu návštěvníků na předmětných stránkách a ochrany dat Zákazníka.

Každý Zákazník bere na vědomí, že:

od okamžiku dokončení Registrace budou zpracovávány Údaje uvedené v odst. 2.1.30.1 OP,

od okamžiku uvedení (uložení) Údajů v Elektronickém účtu budou zpracovávány Údaje uvedené v odst. 2.1.30.2 OP,

od okamžiku odeslání Objednávky budou zpracovávány Údaje uvedené v odst. 2.1.30.3 OP, 

od provedení jakýchkoliv změn v Údajích uvedených v Elektronickém účtu nebo poskytnutých podle odst. 7.3 OP , budou zpracovávány i takové změny takových Údajů,

od okamžiku odeslání Abstraktu budou zpracovávány Údaje uvedené v odst. 2.1.30.4 OP a

od okamžiku pořízení fotografického, zvukového, obrazového nebo zvukově obrazového záznamu v prostorách Akce Společně nebo jím pověřenou osobou během jejího trvání budou zpracovávány Údaje podle odst. 2.1.30.5 OP.

Správcem Údajů je Společně. Společně nemá pověřence pro ochranu osobních údajů.

Společně získává Údaje:

přímo od subjektů Údajů nebo Zákazníků – Registrace, Objednávka, formulář k Abstraktu, postup podle odst. 5.5 OP a odst. 7.3 OP,

jinak – pořízení fotografického, zvukového, obrazového nebo zvukově obrazového záznamu v prostorách Akce Společně nebo jím pověřenou osobou během jejího trvání.

Zpracování Údajů je prováděno Společně a i těmito zpracovateli Údajů:

poskytovatel operačního sytému: Microsoft,

poskytovatelé údržby a ochrany informačního systému Společně,

poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, kterými jsou:

Provozovatel,

Solitea, a.s., se sídlem Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno, IČ: 015 72 377 (iDoklad),

osoba pověřená Společně k pořízení fotografického, zvukového, obrazového nebo zvukově obrazového záznamu v prostorách Akce během jejího trvání.

 • Na žádost Zákazníka poskytne Společně Zákazníkovi aktuální seznam zpracovatelů Údajů.

Příjemci Údajů mohou být:

zaměstnanci a spolupracovníci Společně,

Partneři a jejich zaměstnanci a spolupracovníci,

orgány veřejné moci (zejména soudy, orgány veřejné správy);

účetní Společně;

daňový poradce Společně;

právní zástupce Společně.

 • Na žádost Zákazníka poskytne Společně Zákazníkovi aktuální seznam Příjemců Údajů.

Osobní údaje nebudou předávány mimo území Evropské unie.

Právní základ pro zpracování:

Údajů podle odst. 2.1.30.1 OP:

zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt Údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu Údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

Údajů podle odst. 2.1.30.2 OP:

zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt Údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu Údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

Údajů podle odst. 2.1.30.3 OP:

zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt Údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu Údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společně podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

souhlas subjektu příslušných Údajů s jejich zpracováním pro účely uvedené v odst. 4.11.4 a 4.11.5 OP podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, byl-li takový souhlas udělen,

souhlas Odborníka se zpracováním jeho Údajů v požadovaném rozsahu (odst. 2.1.30.3 OP) pro účely pořádání (řádného provedení) Akce, 

Údajů podle odst. 2.1.30.4 OP:

zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt Údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu Údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společně podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

zákonná licence podle § 17 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (v příslušném rozsahu) pro účely uvedené v odst. 4.11.6 OP (v rozsahu přípustném obecně závaznými právními předpisy),

Údaje podle odst. 2.1.30.5 OP:

zákonná licence, zejména podle § 89 OZ a § 17 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (v příslušném rozsahu) pro účely uvedené v odst. 4.11.8 OP (v rozsahu přípustném obecně závaznými právními předpisy),

souhlas subjektu příslušných osobních údajů s jejich zpracováním pro účely uvedené v odst. 4.11.8 OP podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, byl-li takový souhlas udělen (v rozsahu, na který se neuplatní odst. 4.10.5.1 OP).

Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely:

činnosti Společně spočívající v zasílání informací a dokumentů přímo či nepřímo souvisejících s Akcí, včetně informací o možnostech ubytování, informací poskytovaných Partnery o své činnosti a akcí a událostí pořádaných Partnery, jde-li o tyto Údaje podle odst. 2.1.30.1 OP: kontaktní e-mailová adresa,

vedení a správy databáze o Elektronických účtech, Objednávkách, Odbornících a Abstraktech, pořádání Akce, sjednání a uzavření Smlouvy a plnění smluvních povinností vyplývajících z jakékoliv smlouvy uzavřené podle OP (včetně Smlouvy), jde-li o Údaje podle odst. 2.1.30.1 až 2.1.30.4 OP,

ochrany práv a právem chráněných zájmů Společně, jde-li o Údaje:

v rozsahu nezbytně nutném pro vedení evidencí o příjmech a výdajích Společně, jím přijatých platbách a o hospodaření podle daňových a účetních právních předpisů a

v rozsahu nezbytně nutném pro účinnou ochranu jiných ekonomických zájmů Společně, zejména ochranu/obranu proti tvrzeným nárokům na náhradu újmy způsobené Společně,

zasílání informací souvisejících se službami a aktivitami Společně nebo Partnerů nesouvisejících s Akcí, včetně informací o činnosti Společně nebo Partnerů či o akcích pořádaných či spolupořádaných Společně nebo Partnery, jde-li o kontaktní e-mailovou adresu Zákazníků,

nabízení obchodu a služeb Společně, přímého marketingu, zjišťování spokojenosti Zákazníka s poskytovanými službami, provádění průzkumu obchodu a služeb, provádění jiných marketingových, reklamních a průzkumných aktivit (účelů), vytváření databáze zákazníků a vedení statistiky, jde-li o Údaje podle odst. 2.1.30.3 OP v rozsahu: akademický titul nebo akademické tituly, obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení fyzické osoby (účastníka Akce), kontaktní e-mailová adresa pro zasílání písemností (účastníka Akce),

tvorby a prezentace a propagace Akce nebo výstupů z Akce (včetně nikoliv však výlučně sborníků, nebo brožur), včetně jejich zveřejnění na webových stránkách Akce, Společně či Partnerů nebo na jiných veřejných platformách určených pro styk s laickou nebo odbornou veřejností, jde-li o Údaje podle odst. 2.1.30.4 OP,

plnění podmínek veřejných dotačních programů sjednaných v souvislosti s Akcí, jimiž jsou Společně nebo Partneři vázáni, jde-li o Údaje podle odst. 2.1.30.3 OP nebo podle odst. 2.1.30.4 OP;

pořízení fotografického, zvukového, obrazového nebo zvukově obrazového záznamu části nebo celého průběhu Akce v prostorách Akce za účelem propagace Společně, Partnerů nebo Akce, včetně jeho zveřejnění na webových stránkách Akce, Společně či Partnerů nebo na jiných veřejných platformách určených pro styk s laickou nebo odbornou veřejností, jde-li o Údaje podle odst. 2.1.30.5 OP.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem a v listinné podobě neautomatizovaným způsobem.

Společně uchovává (zpracovává) osobní údaje s právním základem zpracování podle:

odst. 4.10.1.1 OP a odst. 4.10.2.1 OP po dobu 5 (pěti) let ode dne ukončení Akce nebo po dobu trvání Elektronického účtu Zákazníka, a to podle toho, která z těchto skutečností nastane později,

odst. 4.10.3.3 OP, odst. 4.10.3.4 OP a odst. 4.10.5.2 OP po dobu, na kterou je souhlas udělen, resp. do okamžiku, než subjekt Údajů svůj souhlas odvolá,

odst. 4.10.3.1 OP, odst. 4.10.3.2 OP, odst. 4.10.4.1 OP, odst. 4.10.4.2 OP po dobu 5 (pěti) let ode dne ukončení Akce nebo po dobu trvání Elektronického účtu Zákazníka, a to podle toho, která z těchto skutečností nastane později; v případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém budou řešeny práva či povinnosti Společně vůči Zákazníkovi, však zpracování neskončí před pravomocným ukončením takového řízení,

odst. 4.10.4.3 OP a odst. 4.10.5.1 OP a po dobu po dobu 10 (deseti) let ode dne ukončení Akce.

Po uplynutí doby pro uchování (zpracovávání) Údajů a/nebo pominuly-li důvody uchování (zpracovávání) Údajů, Společně neprodleně Údaje zničí (vymaže). 

Uplynutím doby pro uchování (zpracovávání) Údajů pro konkrétní právní základ zpracování, není dotčena zákonnost dále trvajícího zpracování takových Údajů, jsou-li takové Údaje zpracovávány i na základě jiného právní základu zpracování, jenž i po uplynutí předmětné doby trvá.

Zpracovává-li Společně Údaje výlučně na základě předchozího souhlasu subjektu Údajů, je pouze na svobodném rozhodnutí takového subjektu Údajů, zda svůj souhlas v rozsahu navrženém Společně poskytne, případně omezí-li jej, nebo neposkytne. Subjekt Údajů může již poskytnutý souhlas odvolat, změnit nebo upravit jeho rozsah. Odvolá-li subjekt Údajů souhlas, není tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Rozsahem poskytnutého souhlasu je Společně vázáno.

Každá osoba, o níž Společně zpracovává její osobní údaje v souvislosti s OP nebo Smlouvou, má právo žádat zejména:

potvrzení, zda o ní Společně zpracovává osobní údaje,

jaké osobní údaje Společně zpracovává, za jakým účelem, a po jak dlouhou dobu,

komu jsou osobní údaje zpřístupněny nebo předávány, jaké osoby osobní údaje zpracovávají pro Společně,

poskytnutí kopie Společně zpracovávaných osobních údajů,

nápravu, zjistí-li, že osobní údaje, které o ní Společně zpracovává jsou nepřesné či jinak neodpovídají skutečnosti,

výmaz osobních údajů, které o ní Společně zpracovává, a Společně je pak povinno výmaz provést bez zbytečného odkladu, pokud:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

subjekt osobních údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,

subjekt osobních údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt osobních údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR,

osobní údaje byly zpracovány protiprávně,

osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Společně vztahuje;

 • žadatel však nemá právo požadovat výmaz osobních údajů, které jsou zpracovávány v rozsahu nezbytně nutném pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Společně,

omezení zpracování jejích osobních údajů, pokud:

popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společně mohlo přesnost osobních údajů ověřit,

zpracování je protiprávní a subjekt osobních údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,

Společně již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt osobních údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

subjekt osobních údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společně převažují nad oprávněnými důvody subjektu osobních údajů,

poskytnutí osobních údajů za účelem jejich přenosu jinému správci osobních údajů, jedná-li se o osobní údaje žadatele, jejichž zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Subjekt osobních údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Společně osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu osobních údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Subjekt osobních údajů může rovněž v případě, kdy se nemůže domoci práv jiným způsobem, obrátit se nebo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

REGISTRACE A PRÁVO K ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ

Každý Zákazník je povinen seznámit se před Registrací s OP a s všeobecnými obchodními podmínkami Provozovatele, jež jsou dostupné na Stránkách gReception.

Smyslem Registrace je získání oprávnění Zákazníka, aby mu Společně zasílalo za použití elektronických prostředků (e-mailem) informace a dokumenty přímo či nepřímo související s Akcí, včetně informací o možnostech ubytování, informací poskytovaných Partnery o své činnosti a akcí a událostí pořádaných Partnery. V rámci Registrace proto musí Zákazník udělit souhlas k využití jeho e-mailové adresy Společně pro účely zasílání informací a dokumentů souvisejících s Akcí za použití elektronických prostředků (e-mailem). Tento souhlas udělí v rámci Registrace zatrhnutím pole „Souhlas se zasíláním písemností“. 

Odesláním Objednávky dojde k naplnění § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a proto je Společně oprávněno využít kontaktní e-mailovou adresu Zákazníka pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících Akce a dalších obdobných výrobků nebo služeb Společně. Zákazník má vždy možnost jednoduchým způsobem zrušit oprávnění Společně podle předchozí věty, a to při zaslání každé jednotlivé datové zprávy Společně nebo zasláním takového zrušení na E-mailovou adresu.

Pro Registraci platí následující postup:

Internetové stránky obsahují odkaz na Stránky gReception, na kterých je elektronický formulář pro žádost o Registraci. Do něj Zákazník uvede svoji e-mailovou adresu, která bude použita jako uživatelské jméno a zároveň bude sloužit jako kontaktní e-mailová adresa pro zasílání písemností v souvislosti s Akcí. Po odeslání elektronického formuláře obdrží Zákazník na zadanou e-mailovou adresu potvrzení o provedené žádosti o Registraci s odkazem na Stránky gReception, kde bude Zákazník vyzván k potvrzení zadané e-mailové adresy a vytvoření přihlašovacího hesla. Po vytvoření přihlašovacího hesla bude pro Zákazníka zřízen Elektronický účet.

Zákazník je povinen při Registraci zadat všechny povinné registrační údaje pravdivě, úplně a správně. Povinnými registračními údaji jsou Údaje podle odst. 2.1.30.1 OP. 

Zákazník se zavazuje informovat Společně do 5 (pěti) pracovních dnů od změny povinných registračních údajů Zákazníka o takové změně, a to prostřednictvím jejich aktualizace v Elektronickém účtu.

Zákazník může v Elektronickém účtu uložit (zadat) Údaje podle odst. 2.1.30.2 OP. Zákazník bere na vědomí, že plnohodnotné užívání Elektronického účtu Zákazníkem bude zpřístupněno ze strany Společně postupně (zejména se jedná o Košík). Zákazník bere dále na vědomí, že provozovatelem Stránek gReception je Provozovatel a že v souvislosti s užíváním Stránek gReception musí dodržovat pravidla stanovená Provozovatelem.

Za ochranu a kvalitu hesla k Elektronickému účtu odpovídá Zákazník. Elektronický účet může Zákazník kdykoliv zrušit. 

Má-li Zákazník podezření, že došlo nebo dochází k neoprávněnému užití jeho hesla k Elektronickému účtu, je povinen to ihned písemně sdělit Společně, např. prostřednictvím
E-mailové adresy.

VSTUPENKY

Vstupenky nabízené Společně k prodeji jsou uvedeny v Internetovém obchodě. Nabídka prodeje Vstupenky je platná po dobu její dostupnosti v Internetovém obchodě.

Předložením Potvrzení o platbě při vstupu do místa konání Akce vyjadřuje jeho oprávněný držitel souhlas s provozními předpisy Akce a zavazuje se k respektování pokynů Společně.

OBJEDNÁVKA

Zákazník je oprávněn objednat Vstupenku prostřednictvím Elektronického účtu. 

Objednávka (objednávkový formulář) obsahuje:

Údaje podle odst. 2.1.30.3 OP,

druh Vstupenky,

Cenu s uvedením všech daní, jiných obdobných peněžitých plnění a poplatků, v měně EUR,

způsob úhrady Ceny a souvisejících nákladů.

 • V případě Odborníka neobsahuje Objednávka údaje podle odst. 7.2.2 až odst. 7.2.4 OP.

Zákazník se zavazuje informovat Společně do 5 (pěti) pracovních dnů od změny Údajů podle odst. 2.1.30.3 OP o změně Údajů podle odst. 2.1.30.3 OP, a to formou oznámení o změně těchto údajů zaslaného na E-mailovou adresu.

Zákazník je povinen seznámit se před odesláním Objednávky s: 

Cenou, včetně všech daní, jiných obdobných peněžitých plnění a poplatků, jež jsou uvedeny v Internetovém obchodě, 

způsoby úhrady Ceny a dalších nákladů uvedenými na Internetových stránkách,

pravidly konání Akce dostupnými na Internetových stránkách.

Před odesláním Objednávky musí Zákazník potvrdit, že měl dostatečnou možnost se s OP seznámit, že tak učinil a že s nimi bez výhrad souhlasí; bez tohoto potvrzení není možné Objednávku odeslat.

Před odesláním Objednávky musí Zákazník, který je Spotřebitelem, vyslovit souhlas s poskytnutím údajů podle § 1811 odst. 2 OZ a § 1820 odst. 1 OZ v jiné textové podobě, kterou se rozumí poskytnutí předmětných údajů zveřejněním na Internetových stránkách (v Internetovém obchodě). Odborník musí před odesláním Objednávky udělit souhlas se zpracováním jeho Údajů pro účely pořádání (řádného provedení) Akce v rozsahu podle odst. 2.1.30.3 OP.

Zákazníkovi je rovněž před odesláním Objednávky nabídnuta možnost udělit souhlas:

se zasíláním informací souvisejících se službami a aktivitami Společně nebo Partnerů nesouvisejících s Akcí, včetně informací o činnosti Společně nebo Partnerů či o akcích pořádaných či spolupořádaných Společně nebo Partnery, na kontaktní
e-mailovou adresu Zákazníka,

se zpracováním Údajů podle odst. 2.1.30.3 OP v rozsahu: akademický titul nebo akademické tituly, obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení fyzické osoby (účastníka Akce), kontaktní e-mailová adresa pro zasílání písemností (účastníka Akce) za účelem nabízení obchodu a služeb Společně, přímého marketingu, zjišťování spokojenosti Zákazníka s poskytovanými službami, provádění průzkumu obchodu a služeb, provádění jiných marketingových, reklamních a průzkumných aktivit (účelů), vytváření databáze zákazníků a vedení statistiky, nebo

s pořízením fotografického, zvukového, obrazového nebo zvukově obrazového záznamu celého průběhu Akce v prostorách Akce za účelem propagace Společně, Partnerů nebo Akce, včetně jeho zveřejnění na webových stránkách Akce, Společně či Partnerů nebo na jiných veřejných platformách určených pro styk s laickou nebo odbornou veřejností. 

Obsahuje-li objednávkový formulář ochranu před robotickým vyplňováním a odesíláním formulářů, je Zákazník povinen splnit i podmínky této ochrany. V opačném případě nebude možné Objednávku odeslat.

Před odesláním Objednávky má Zákazník možnost provést kontrolu Objednávky, opravit případné její chyby nebo ji jinak změnit. 

Zákazník odešle Objednávku kliknutím na pole „Objednat“. Objednávku nebude možné odeslat, nebudou-li vyplněna všechna povinná pole.

Zákazníkem odeslaná Objednávka, která obsahuje všechny objednávkovým formulářem vyžadované náležitosti, představuje platný a závazný návrh na uzavření Smlouvy s výjimkou případu, kdy se jedná o Odborníka, u kterého slouží Objednávka pouze pro účely pořádání (řádného provedení) Akce.

Odesláním Objednávky prostřednictvím Elektronického účtu se Zákazník (s výjimkou Odborníka) zavazuje ke koupi Vstupenky v rozsahu a kvalitě uvedené v odeslané Objednávce, a to za podmínek uvedených v OP.

Informace uvedené v odeslané Objednávce jsou ze strany Společně považovány za pravdivé, úplné a správné. 

POTVRZENÍ

Společně potvrdí Zákazníkovi Objednávku zasláním Potvrzení v elektronické podobě ve formě datové zprávy (e-mail) na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem v Objednávce, která nemusí být opatřena platným uznávaným elektronickým podpisem, a to do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne doručení Objednávky Společně. Potvrzení bude obsahovat:

Údaje podle odst. 2.1.30.3 OP,

druh Vstupenky,

Cenu s uvedením všech daní, jiných obdobných peněžitých plnění a poplatků v EUR,

způsob úhrady Ceny a souvisejících nákladů.

 • V případě Odborníka neobsahuje Potvrzení údaje podle odst. 8.1.2 až odst. 8.1.4 OP.

Má-li Společně pochybnost o pravdivosti, správnosti nebo úplnosti Objednávky, je oprávněno vyzvat Zákazníka k dodatečnému potvrzení Objednávky. Výzva podle předchozí věty může být učiněna telefonicky nebo e-mailem. Dodatečné potvrzení musí být učiněno písemně
(e-mailem), nedohodne-li se Společně se Zákazníkem jinak. V případě postupu podle tohoto odst. 8.2 OP činí lhůta pro zaslání Potvrzení 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne doručení dodatečného potvrzení Společně. 

Zákazník není vázán Objednávkou, nezašle-li Společně Potvrzení ve lhůtě podle odst. 8.1 OP nebo 8.2 OP.

Společně si vyhrazuje právo Objednávku nebo její část nepotvrdit:

nejsou-li k dispozici žádné neprodané příslušné Vstupenky,

je-li Zákazník v prodlení s úhradou svého dluhu vůči Společně,

je-li Zákazníkem osoba, která dříve podstatným způsobem porušila Smlouvu či OP

je-li Zákazníkem osoba, která je v likvidaci, bylo proti ní vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byla nařízena nucená správa nebo

je-li Zákazníkem osoba, která poškozuje pověst Společně nebo jiného Partnera.

 • V takovém případě se Společně a Zákazník dohodnou na dalším postupu. Uhradí-li Zákazník v souvislosti s takovou Objednávkou Cenu, daně, jiná obdobná peněžitá plnění, poplatky nebo jejich část a nedojde-li mezi Společně a Zákazníkem k dohodě, zavazuje se Společně poukázat částku odpovídající Zákazníkem uhrazené částce (v měně úhrady provedené Zákazníkem) ve prospěch čísla účtu, z kterého byla Zákazníkem úhrada provedena, a to do 20 (dvaceti) pracovních dnů od marného uplynutí lhůty pro zaslání Potvrzení. Byla-li úhrada Zákazníkem provedena jiným způsobem, Společně poukáže takovou částku ve prospěch čísla účtu, který mu Zákazník sdělí, a to do 20 (dvaceti) pracovních dnů ode dne, kdy mu Zákazník sdělí číslo účtu, ve prospěch kterého má být platba poukázána.

Pokud Zákazník zjistí, že Potvrzení obsahuje chyby anebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti neprodleně Společně na E-mailovou adresu.

CENA

Cena objednané Vstupenky je uvedena v ceníku v Internetovém obchodě ke dni odeslání Objednávky Zákazníkem. 

Cena nezahrnuje DPH. Společně je plátcem DPH. K Ceně bude připočtena DPH v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Cena nezahrnuje Náklady 1.

Náklady placení u mezinárodních transakcí nebo transakcí v EUR nelze stanovit předem, a proto si Společně vyhrazuje právo tyto náklady dodatečně účtovat. Platí však, že Zákazník nese náklady (poplatky) za odeslání platby podle pravidel své banky a Společně nese náklady za připsání platby na Účet (poplatek za příchozí úhradu) podle pravidel banky, jež vede Účet. Zákazník je povinen provést úhradu vždy tak, aby na Účet (Účet je vedený v EUR) byla připsána částka odpovídající Ceně a účtované DPH v EUR, jež jsou uvedeny v Potvrzení (z této částky se následně strhne poplatek za příchozí úhradu). Dojde-li na Účet úhrada v nižší částce, než odpovídá Ceně a účtované DPH v EUR, jež jsou uvedeny v Potvrzení, Společně zašle na kontaktní e-mailovou adresu Zákazníka informace o připsané částce a je oprávněno požadovat úhradu rozdílu mezi částkou, která měla být uhrazen, a skutečně uhrazenou částkou a Zákazník je povinen takový rozdíl bez zbytečného odkladu Společně uhradit na Účet, nedohodnou-li se Strany jinak.

Společně si vyhrazuje právo poskytovat z Ceny zvýhodnění, slevy nebo bonusy. Na takové zvýhodnění, slevy nebo bonusy není právní nárok.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zákazník (s výjimkou Odborníka) v Objednávce zvolí některý z těchto způsobů platby:

bezhotovostně platební kartou nebo

bezhotovostním bankovním převodem.

Informace potřebné pro provedení platby obdrží Zákazník v závislosti na volbě způsobu platby v rámci Košíku ve spojení s platební bránou nebo v Potvrzení. Minimální rozsah těchto informací je:

Cena,

DPH, další daně, jiná obdobná peněžitá plnění a poplatky,

Účet, IBAN, BIC,

variabilní symbol.

Veškeré částky, které má v souladu se Smlouvou a OP uhradit za koupi Vstupenky Zákazník, jsou uhrazeny jejich připsáním ve prospěch Účtu.

Jestliže Zákazník při zadávání příkazu k úhradě nebo vkladu prostředků na Účet nezadá správný variabilní symbol, který mu byl Společně sdělen, a nelze-li platbu identifikovat ani podle jména nebo názvu Zákazníka, pak se částka za uhrazenou nepovažuje.

V případě prodlení s úhradou Ceny nebo ostatních částek, které se ke koupi Vstupenky vztahují (DPH, další daně, jiné obdobné peněžitá plnění a poplatky), je Společně oprávněno Zákazníkovi účtovat zákonný úrok z prodlení z nezaplacené splatné částky spolu s náklady spojenými s jejím vymáháním.

Zvolí-li Zákazník v rámci Objednávky jako způsob platby platbu kartou (odst. 10.1.1 OP), uplatní se tato pravidla:

Zákazník bude z Košíku přesměrován na platební bránu a následně musí Zákazník postupovat podle pokynů, které se mu zobrazí,

pro platbu kartou platí podmínky stanovené bankou Zákazníka,

Společně přijímá platební karty MasterCard, Maestro, VISA, Diners Club International,

Cena včetně daní, jiných obdobných peněžitých plnění a poplatků, které mají být spolu s Cenou uhrazeny, je splatná v den, kdy Zákazník zvolí jako způsob platby platbu platební kartou. 

Zvolí-li Zákazník v rámci Objednávky jako způsob platby bankovní převod (odst. 10.1.2 OP), uplatní se tato pravidla:

Společně zašle Zákazníkovi na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce informace o celkové částce k platbě (tj. Ceně včetně daní, jiných obdobných peněžitých plnění a poplatků, které mají být spolu s Cenou uhrazeny), variabilním symbolu a identifikaci Účtu; tato povinnost Společně je splněna zasláním Potvrzení,

platba bezhotovostním převodem musí být realizována ve prospěch Účtu a pod sděleným variabilním symbolem,

Cena včetně daní, jiných obdobných peněžitých plnění a poplatků, které mají být spolu s Cenou uhrazeny, je splatná 30. (třicátý) kalendářní den po dni odeslání Potvrzení Zákazníkovi na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem v Objednávce, nejpozději však dne 10. 7. 2022.

Společně zašle fakturu (daňový doklad) na kontaktní e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce Zákazníka po připsání platby (v plné výši) na Účet v termínu předepsaném obecně závaznými právními předpisy.

Zákazník souhlasí s vystavením a zasíláním faktury (daňového dokladu), proforma zálohové faktury a dobropisů ve formátu „.pdf“ na kontaktní e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce Zákazníka, a v této souvislosti prohlašuje, že tuto e-mailovou adresu aktivně užívá. Zákazník odesláním Objednávky prohlašuje, že disponuje příslušnými prostředky pro obdržení, ověření a otevření elektronické proforma zálohové faktury, faktury (daňového dokladu) i opravného daňového dokladu, zasílaných ve formátu „.pdf“. Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných právních předpisů.

DODACÍ PODMÍNKY

Společně zašle Zákazníkovi Potvrzení o platbě do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne řádné úhrady Ceny, daní, jiných obdobných peněžitých plnění a poplatků, které mají být spolu s Cenou uhrazeny za Vstupenku.

Společně doručuje Zákazníkovi Potvrzení o platbě výlučně datovou zprávou zaslanou
na e-mailovou adresu Zákazníka jím sdělenou v Objednávce.

Vstupenka může být předložena při vstupu do místa konání Akce v listinné podobě (v případě jejího převedení z podoby elektronické do podoby listinné) nebo v elektronické podobě, (disponuje-li Zákazník prostředky, které takový způsob prezentace Vstupenky umožňují).

Tím nejsou dotčena práva Spotřebitele stanovená obecně závaznými právními předpisy.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Každá ze Stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy ze zákonných důvodů, důvodů stanovených Smlouvou nebo OP, a to postupem stanoveným v OP a s důsledky uvedenými v OP.

Odstupuje-li od Smlouvy Zákazník, musí být odstoupení od Smlouvy učiněno v listinné podobě nebo elektronické podobě (e-mailem) a musí být zasláno na adresu sídla Společně nebo na E-mailovou adresu. Odstupuje-li od Smlouvy Společně, musí být odstoupení od Smlouvy učiněno v listinné podobě nebo elektronické podobě (e-mailem) a musí být zasláno na adresu pro doručování písemností Zákazníka nebo e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce, popř. později sdělenou.

Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení od Smlouvy odstupující Strany druhé Straně.

Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti Stran vyplývající ze Smlouvy. Tím není dotčen § 2005 odst. 2 OZ.

Strany jsou si povinny vrátit plnění, která od druhé Strany v souvislosti se Smlouvou obdržela. Společně se zavazuje vrátit Cenu a ostatní platby obdržené od Zákazníka (v téže měně) do 90 (devadesáti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy.

Zákazník, který je Spotřebitelem, bere na vědomí, že se neuplatní jeho právo odstoupit od Smlouvy do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od doručení Vstupenky takovému Zákazníkovi podle § 1829 OZ, neboť Smlouva je smlouvou o využití volného času, jejíž předmět plnění (Akce) se uskuteční v konkrétním (určeném) termínu a od které Zákazník, který je Spotřebitel, nemůže odstoupit podle § 1837 písm. j) OZ.

Odstoupí-li Zákazník, který není Spotřebitelem, oprávněně od Smlouvy, má Společně právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zaplacené Ceny a ostatních zaplacených částek obdržených od Zákazníka.

Odstoupí-li Zákazník, který je Spotřebitelem, oprávněně od Smlouvy, vrátí mu Společně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě Smlouvy přijal, stejným způsobem. Společně vrátí Zákazníkovi, který je Spotřebitelem, přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím takový Zákazník souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Důvodem k odstoupení od Smlouvy není, dojde-li ke změně místa konání Akce v důsledku okolností, které nejsou závislé na vůli Společně (včetně případu podle odst. 3.3 OP).

Ustanovení odst. 12.1 až 12.9 OP se obdobně použijí i pro odstoupení od smlouvy odlišné od Smlouvy, na kterou se vztahují OP. 

ODPOVĚDNOST ZA VADY 

Zákazník je povinen neprodleně po doručení Potvrzení o platbě na kontaktní e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce zkontrolovat jeho správnost a úplnost. Případnou reklamaci (oznámení vady) týkající se obsahu Potvrzení o platbě je Zákazník povinen oznámit ihned na E-mailovou adresu. Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.

Reklamace obsahu Potvrzení o platbě, zejména chyby v psaní či počtech nebo neúplnosti či nesprávnosti údajů bude řešena elektronicky prostřednictvím E-mailové adresy
a kontaktní e-mailové adresy Zákazníka uvedené v Objednávce.

Práva a povinnosti Stran ohledně odpovědnosti Společně za vady se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanovením § 2158 násl. OZ, jakož i obecně závaznými právními předpisy na ochranu spotřebitele, jedná-li se o Zákazníka, který je Spotřebitelem.

Společně nese odpovědnost vůči Zákazníkovi za to, že Potvrzení o platbě je ve shodě se Smlouvou, zejména, že je bez vad.

Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Zákazník právo:

na odstranění vady dodáním nového Potvrzení o platbě bez vady;

na přiměřenou slevu z Ceny, nebo

odstoupit od Smlouvy.

Ustanovení odst. 13.5 OP se nepoužije, pokud Zákazník před doručením Potvrzení o platbě o vadě věděl nebo vadu sám způsobil.

Zákazník je povinen sdělit Společně volbu práva podle odst. 13.5 OP při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Společně. Neodstraní-li Společně vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Zákazníkovi, že vady neodstraní, může Zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z Ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Zákazník své právo včas, má práva podle § 2107 OZ. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady Potvrzení o platbě, nebo na přiměřenou slevu z Ceny.

Dokud Zákazník neuplatní právo na slevu z Ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může Společně dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Společně odstranit podle své volby opravou Potvrzení o platbě nebo dodáním nového Potvrzení o platbě; volba nesmí Zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li Společně vadu Potvrzení o platbě včas nebo vadu odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z Potvrzení o platbě, anebo může od Smlouvy odstoupit.

Společně bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o vadách a volbě práva z vadného plnění zašle Zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník svá práva uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje. Společně je povinno Zákazníkovi zaslat písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, anebo případné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po obdržení reklamace zahájí Společně reklamační řízení a je povinno reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení řádného oznámení o vadách Společně.

Vadou plnění podle Smlouvy není změna programu Akce nebo postup podle odst. 3.3 OP.

Pro jiné vady Akce, než jsou vady Potvrzení o platbě, které jsou vadou plnění podle Smlouvy, platí odst. 13.1 až 13.12 OP obdobně.

Obrázky a texty popisující Akci na Internetových stránkách nejsou předmětem Smlouvy a slouží pouze pro informační účely. Za chyby nebo omyly v souvislosti s obrázky nebo textem uvedeným na Internetových stránkách nenese Společně žádnou odpovědnost.

Společně nenese odpovědnost za zpoždění nebo nedodání Potvrzení o platbě nebo za zpoždění či nekonání Akce v důsledku okolností, které nejsou závislé na jeho vůli. Těmito okolnostmi se rozumí zejména stávky, války, přírodní katastrofy, epidemie nebo jiné situace, které znemožňují doručení Potvrzení o platbě nebo konání Akce.

DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

Není-li Stranami dohodnuto nebo OP stanoveno jinak, veškerá korespondence související s jakoukoliv smlouvou uzavřenou podle OP (včetně Smlouvy) nebo OP musí být druhé Straně doručena prostřednictvím elektronické pošty.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání jakékoliv smlouvy uzavřené podle OP (včetně Smlouvy) se Společně, jakož i při další komunikaci v souvislosti s ní nebo v souvislosti s Registrací, Údaji nebo jinými osobními údaji. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku (zejm. náklady na internetové připojení, telefonní hovory a SMS zprávy) si hradí Zákazník sám.

Subjekt osobních údajů je oprávněn komunikovat se Společně v souvislost s výkonem práv subjektu osobních údajů ve vztahu ke zpracování osobních údajů elektronicky nebo v listinné podobě.

Zákazník nebo třetí osoba doručuje Společně, je-li to v souladu s odst. 14.1 OP nebo odst. 14.3 OP:

na E-mailovou adresu nebo

na adresu sídla Společně.

Společně doručuje Zákazníkovi, je-li to v souladu s odst. 14.1 OP:

na kontaktní e-mailovou adresu Zákazníka, kterou Zákazník uvedl při Registraci nebo v Objednávce, nebo na kontaktní e-mailovou adresu Zákazníka později prokazatelně sdělenou Společně nebo

na adresu sídla nebo bydliště, nebo na adresu pro doručování písemností, liší-li se od adresy sídla nebo bydliště, nebo na adresu později prokazatelně sdělenou Společně.

Společně doručuje subjektu osobních údajů, který není Zákazníkem:

na e-mailovou adresu subjektu osobních údajů, z které od takového subjektu Společně obdrželo datovou zprávu, nebo

na adresu subjektu osobních údajů, z které od takového subjektu Společně obdrželo zásilku, byla-li v/na zásilce uvedena; není-li uvedena žádná adresa v/na zásilce, Společně nenese žádnou odpovědnost za opožděnou reakci a nemůže se dostat do prodlení se splněním jakékoliv své právní povinnosti vůči subjektu osobních údajů.

Písemnost je podle těchto OP doručena:

okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, je-li doručována elektronickou poštou,

převzetím zásilky adresátem, je-li doručována osobně,

je-li doručována prostřednictvím provozovatele poštovních služeb:

převzetím zásilky adresátem,

odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, nebo 

uplynutím lhůty 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

ABSTRAKT

Zákazník je oprávněn odeslat (zaslat) Společně prostřednictvím Elektronického účtu Abstrakt. Abstrakt bude posouzen odbornou komisí, jež rozhodne o jeho začlenění (připuštění) do výstupu z Akce (např. sborník nebo brožura). O připuštění Abstraktu bude Zákazník informován elektronicky spolu se zasláním návrhu licenční smlouvy odpovídající licenci podle odst. 15.3.1.3 OP nebo odst. 15.3.2.3 OP, jenž náležitě podepsaný předá Společně na Akci, nedohodne-li se se Společně jinak. Další informace v souvislosti s Abstraktem jsou dostupné na Internetových stránkách nebo v Elektronickém účtu. 

Odesláním Abstraktu Zákazník udílí souhlas s použitím Údajů podle odst. 2.1.30.4 OP pro účel uvedený v odst. 4.11.6 OP.

Před odesláním Abstraktu musí Zákazník prohlásit, potvrdit a zaručit:

v případě, kdy je autorem Abstraktu pouze Zákazník, že:

je jediným autorem Abstraktu,

Abstrakt je původní a neporušuje vlastnická práva, osobnostní práva, autorská práva nebo jiná práv duševního vlastnictví třetích osob,

poskytne Společně výhradní a časově neomezené bezúplatné oprávnění (licenci) k výkonu práva Abstrakt užít v původní, zpracované nebo jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití, které jsou známy, v neomezeném rozsahu co do množství, místa a času (po celou dobu trvání majetkových autorských práv), včetně nikoliv však výlučně práva na úpravu, publikování, reprodukci, distribuci kopií a přípravu odvozených děl, jako jsou tiskové zprávy (to zahrnuje i použití v indexech nebo vyhledávacích databázích v tištěných, elektronických nebo jiných médiích),

v případě, kdy je autorem Abstraktu více osob, tj. jedná se o dílo spoluautorské, že:

ve formuláři k odeslání Abstraktu uvedení spoluautoři Abstraktu jsou všemi spoluautory Abstraktu,

všichni ve formuláři k odeslání Abstraktu uvedení spoluautoři se podíleli na obsahu a závěrech Abstraktu a souhlasí s nimi a že Abstrakt je původní a neporušuje vlastnická práva, osobnostní práva, autorská práva nebo jiná práv duševního vlastnictví třetích osob,

všichni ve formuláři k odeslání Abstraktu uvedení spoluautoři poskytnou Společně výhradní a časově neomezené bezúplatné oprávnění (licenci) k výkonu práva Abstrakt užít v původní, zpracované nebo jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití, které jsou známy, v neomezeném rozsahu co do množství, místa a času (po celou dobu trvání majetkových autorských práv), včetně nikoliv však výlučně práva na úpravu, publikování, reprodukci, distribuci kopií a přípravu odvozených děl, jako jsou tiskové zprávy (to zahrnuje i použití v indexech nebo vyhledávacích databázích v tištěných, elektronických nebo jiných médiích),

že Abstrakt je původní, s výjimkou výňatků z děl chráněných autorským právem, které jsou plně autorizovány držiteli autorských práv, a že všechna tvrzení deklarovaná jako fakta jsou založena na důkladném prozkoumání a prověření jejich správnosti,

že Abstrakt nebyl doposud publikován ani prezentován na žádné konferenci nebo podobné akci. 

Zákazník dále musí před odesláním Abstraktu potvrdit, že je oprávněn uvést v souvislosti s odesláním Abstraktu osobní údaje osoby odlišné od Zákazníka v rozsahu podle OP pro účel uvedený v odst. 4.11.6 OP a se způsobem a dobou jejich zpracování podle OP, uvádí-li je, tj. že disponuje souhlasem osoby, o jejichž osobní údaje se jedná, k jejich poskytnutí Společně pro shora uvedený účel, nebo je k jejich poskytnutí oprávněn na základě jiného právního základu; bez tohoto potvrzení není možné Abstrakt odeslat. Zákazník odesláním Abstraktu odpovídá Společně za jakoukoliv újmu, kterou Zákazník způsobí Společně, ukáže-li se potvrzení Zákazníka podle tohoto odst. 15.4 OP nesprávným nebo nepravdivým. Zákazník je povinen prokazatelně informovat Společně o jakékoliv skutečnosti, která může jakkoliv ovlivnit potvrzení Zákazníka podle tohoto odst. 15.4 OP anebo ohrozit legalitu zpracování osobních údajů poskytnutých na základě takového potvrzení. 

INTERNETOVÉ STRÁNKY A STRÁNKY GRECEPTION

Vstupem na Internetové stránky nebo jejich užíváním (včetně prohlížení) každý Zákazník potvrzuje, že si přečetl, pochopil a bez výhrad přijal podmínky jejich užívání vymezené v tomto čl. 16. OP. Vstupem na Stránky gReception nebo jejich užíváním (včetně prohlížení) každý Zákazník potvrzuje, že si přečetl, pochopil a bez výhrad přijal podmínky jejich užívání vymezené ve všeobecných obchodních podmínek Provozovatele uveřejněných na Stránkách gReception.

Programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní Internetových stránek jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že neučiní ničeho, co by jemu nebo třetím osobám umožnilo nebo mohlo umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní Internetových stránek.

Veškerý obsah Internetových stránek: 

je majetkem Společně nebo je použit se svolením jeho vlastníka,

je chráněn autorským právem nebo požívá ochrany duševního a průmyslového vlastnictví.

Zákazník není oprávněn při využívání Internetových stránek nebo Stránek gReception používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Internetových stránek nebo Stránek gReception. Internetové stránky nebo Stránky gReception je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních uživatelů Internetových stránek nebo Stránek gReception a který je v souladu s jejich určením.

Zákazník je oprávněn výhradně pro osobní nekomerční použití obsah Internetových stránek stáhnout, zobrazit nebo vytisknout, budou-li zachována veškerá označení a upozornění na autorská nebo jiná práva. Jakékoliv jiné užití obsahu Internetových stránek, včetně rozmnožování, úpravy, distribuce, přenosu nebo vysílání obsahu Internetových stránek, zcela nebo zčásti a jakýmkoli způsobem, je zakázáno, neposkytne-li k tomu Společně předem souhlas v listinné podobě. 

Společně nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Internetových stránek v rozporu s jejich určením.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zákazník není oprávněn své pohledávky za Společně vyplývající ze Smlouvy nebo související se Smlouvou či dalších právních vztahů upravených či souvisejících s OP postoupit na třetí osobu. Zákazník není oprávněn postoupit na třetí osobu jakoukoliv smlouvu uzavřenou podle OP (včetně Smlouvy) ani její část.

Zákazník se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Společně nedat do zástavy své pohledávky plynoucí z jakékoliv smlouvy uzavřené podle OP (včetně Smlouvy) třetí osobě ani nepřenechat dluh plynoucí mu z jakékoliv smlouvy uzavřené podle OP (včetně Smlouvy) třetí osobě. Jakékoliv vzdání se práva, prominutí dluhu nebo uznání dluhu je platné pouze za předpokladu, že bude učiněno dohodou Stran uzavřenou v listinné podobě a podepsanou oprávněnými zástupci obou Stran.

Zákazník není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky za Společně vyplývající z jakékoliv smlouvy uzavřené podle OP (včetně Smlouvy) vůči pohledávkám Společně.

Jednotlivé Smlouvy jsou po jejich uzavření archivovány Společně v elektronické formě a jsou přístupné pouze Společně a ostatním Partnerům.

Zákazník, který je Spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení případných sporů se Společně z jakékoliv smlouvy uzavřené podle OP (včetně Smlouvy) podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (http://www.coi.cz) nebo Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. (http://www.konzument.cz). Zákazník má právo zahájit mimosoudní řešení sporu on-line prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line dostupné na internetové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr. Podrobnější informace o mimosoudním řešení sporů je možné najít např. na internetových stránkách České obchodní inspekce (https://www.coi.cz/informace-o-adr/)

Strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě jakékoliv smlouvy uzavřené podle OP (včetně Smlouvy) nebo OP nebo v souvislosti s jakoukoliv smlouvou uzavřenou podle OP (včetně Smlouvy) nebo OP, včetně sporů o výklad či platnost takové smlouvy nebo OP a usilovat o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců. Veškeré spory vzniklé z jakékoliv smlouvy uzavřené podle OP (včetně Smlouvy) nebo v souvislosti s ní, jež se nepodaří odstranit dohodou Stran, budou rozhodovány před příslušnými českými soudy. Místně příslušným prvoinstančním soudem je obecný soud Společně, je-li účastníkem řízení Podnikatel.

V právním vztahu mezi Stranami, pro který platí Smlouva nebo OP, se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném odvětví a obchodní zvyklosti nemají v takovém právním vztahu přednost před ustanovením OZ, jež nemají donucující účinky.

Jakákoliv smlouva uzavřené podle OP (včetně Smlouvy) představuje úplnou dohodu Stran o jejím předmětu. Takovou smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran.

V případě, že kterékoliv ustanovení jakékoliv smlouvy uzavřené podle OP (včetně Smlouvy) nebo OP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném obecně závaznými právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení takové smlouvy nebo OP. Strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

Společně není ve vztahu k Zákazníkovi vázáno žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

Je vyloučena aplikace ustanovení § 1765 a § 1766 OOZ na vztahy související s OP nebo upravené OP. V rozsahu právním řádem přípustném se v souladu s ustanovením § 1801 OZ na vzájemné vztahy Stran upravené nebo související s jakoukoliv smlouvou uzavřenou podle OP (včetně Smlouvy) nebo OP nepoužije § 1800 OZ.

Veškeré práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy a dalších právních vztahů upravených nebo souvisejících s OP přecházejí na právní nástupce Stran.